Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.10.2009
Kapsamdakiler:

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirimden yararlanmakta olan özel sektör iş yeri işverenleri teşvik kapsamındadır.

Kapsam Dışı:

15/6/2012 tarihi itibariyle;
*21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri
*Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar

Yararlanma Şartları:

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği" içeren teşvik belgesinin alınmış olması
*Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)
*İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması
*6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması
*E-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması
*Aylık prim ve hizmet belgelerinin (25510,16322,26322) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
*Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
*Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması

gerekmektedir.

Yararlanma Süresi:

B: Bölgesel Yatırım
S: Stratejik Yatırım
(1. Bölge= B: 2 Yıl; S: 7 Yıl) Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla
(2. Bölge= B: 3 Yıl; S: 7 Yıl) Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
(3. Bölge= B: 5 Yıl; S: 7 Yıl) Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
(4. Bölge= B: 6 Yıl; S: 7 Yıl) Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas
(5. Bölge= B: 7 Yıl; S: 7 Yıl) Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
(6. Bölge= B: 10 Yıl; S: 10 Yıl) Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari , Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada ve Bozcaada İlçeleri

Destek Oranı:

*Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan
*Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) mevcut sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan
sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Teşvik Notu:

NOT: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanamamaktadır.

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci Maddesi
*14/7/2009 tarihli, 2009/15199 sayılı ve 15/6/2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları
*2009/1 ve 2012/1 sayılı Tebliğler
*2011-54, 2012-30 ve 2012/37 sayılı Genelgeler