Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.10.2008
Kapsamdakiler:

4/1-a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri teşvikten faydalanabilmektedir.

Kapsam Dışı:

*Resmi sektör iş yerlerinde (1/3/2011 tarihinden önce kamu idareleri, 1/3/2011 tarihinden sonra 5335 sayılı sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler)
*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde
*4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri iş yerlerinde
*Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
*Yurt dışında çalışanlar ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılamaz.

Yararlanma Şartları:

*Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi *İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
*Kuruma sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması
*Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

Diğer Uygulamaları:

01.03.2011 Öncesi:
Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

01.03.2011 Sonrası: 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen sigorta prim desteği hariç diğer teşvik Kanunları kapsamına giren bir sigortalı için, iş yerinin; yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Destek Oranı:

%5 prim desteği

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
*2008/93, 2009/139 ve 2011-45 sayılı Genelgeler