Kültür Yatırım ve Girişimlerine Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.8.2004
Kapsamdakiler:

5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

Yararlanma Şartları:

İş yerinin;
*Kurumlar vergisi mükellefi olması
*Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alması
*Türkiye genelindeki yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
*Aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
gerekmektedir.

Yararlanma Süresi:

Yatırım aşamasında 3 yılı, işletme aşamasında ise 7 yılı aşmamak kaydıyla yararlanabilir.

Destek Oranı:

Mükelleflerin ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya işletmede çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;
- Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla % 50'si,
- İşletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla % 25'i,
verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesi
*2010/109 sayılı Genelge