İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.10.2009
Yararlanma Şartları:

SİGORTALI AÇISINDAN;
*1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınması
*İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanması
*Fiilen çalışması

İŞ YERİ AÇISINDAN;
*5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında olmaması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten iş yeri olmaması
*Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
*İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı iş yeri haricinde bir iş yerinde işe başlamış olması
*Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde verilmesi
*Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamını yasal süresi içinde ödemesi

Yararlanma Süresi:

En az 6, en fazla 10 ay olmak üzere, işsizlik ödeneği hakedilen süre kadar yararlanılır.

Destek Oranı:

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının %1’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Buna göre İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak oran:
*KVSK prim tutarının %1’i,
*MYÖ sigortası prim tutarının tamamı (%20),
*GSS prim tutarının tamamı (%12,5),
olmak üzere toplam %33,5 olacaktır.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesi
*2009/149 sayılı Genelge