İşbaşı Eğitim Programı’nı Bitirenlerin İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
23.4.2015
Yararlanma Şartları:

Sigortalı yönünden;
*23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması
*18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması
*Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması

İş yeri yönünden;
*Özel sektör işverenine ait olması
*Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında iş yerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
*Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
*Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
*Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Yararlanma Süresi:

Sigortalının çalıştığı iş yerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
*30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,
*1/7/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı iş yerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;
*30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,
*1/7/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle

Destek Oranı:

Destekten öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

Teşvik Notu:

Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında iş yerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi
*2016/1 sayılı Genelge