İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.1.2014
Kapsamdakiler:

*Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri faydalanabilir.
*Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.
*Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.
*Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.
*Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.
*Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Kapsam Dışı:

*Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri yararlanmaktadır.
*Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli iş yerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
*Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
*İş yerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.(0 gün ve 0 kazançlı bildirimler)
*Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

Yararlanma Şartları:

*Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.
*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.**
*Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
*İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.
*Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

** Bu durumda, destek tutarı borca mahsup edilir.

Destek Oranı:

Destek tutarı ; iş yerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir.
Üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;
- Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.

1 Sigortalı için 1 aylık destek tutarı;
Tehlikeli iş yeri => 59,25* x % 1,4 = 0,83 TL x 30 = 24,90 TL
Çok tehlikeli iş yeri => 59,25 x % 1,6 = 0,95 TL x 30 = 28,50 TL

* 2017 yılı günlük prime esas kazanç alt sınırıdır.

Teşvik Notu:

Destekten yararlanmak için iş yerlerinin tescil edildiği ünitelere müracaat edilmesi gerekmektedir.
Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli iş yerinin bulunması halinde müracaat, işverenin merkez iş yerinin tescilli olduğu üniteye yapılır.
Destek ödemelerine ilişkin başvurular;
a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,
sonuna kadar yapılır.

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi
*İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
*İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
*Strateji Geliştirme Başkanlığının 8/5/2014 tarihli,2421113 sayılı Genel Yazısı
*Strateji Geliştirme Başkanlığının 24/7/2014 tarihli, 3819784 sayılı Genel Yazısı