Engelli Sigortalıların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.7.2008
Kapsamdakiler:

ÖZEL SEKTÖRE AİT;
*Aynı il içindeki iş yerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran sektör iş yerleri
*Korumalı iş yerleri
*Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran iş yerleri
*Yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran iş yerleri

Kapsam Dışı:

Kamu idarelerinde ve SGDP’ye tabi çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler ile yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar bakımından bu teşvik hükümleri uygulanmamaktadır.

Yararlanma Şartları:

ÇALIŞTIRDIKLARI SİGORTALILARLA İLGİLİ OLARAK;
*5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi
*Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması

şartlarıyla teşvikten yararlanabilir.

Destek Oranı:

*Özel sektöre ait kapsama giren iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi teşvikinin % 100’ü* Hazinece karşılanmaktadır.
*Hazinece karşılanacak olan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin “yüzde ellisi” 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “yüzde yüzü” şeklinde değiştirilmiştir.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi
*2008-77 sayılı Genelge