Ücret Garanti Fonu

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
28.06.2009
Kapsamdakiler:

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
kapsamına giren sigortalılar hakkında uygulanır.

Yararlanma Şartları:

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran iş verenin;
*Konkordato ilan etmesi
*İşveren için aciz vesikası alınması
*İflası
*İflasın ertelenmesi
nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları karşılanır.
İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması gerekir.

Destek Oranı:

Başvuru üzerine başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna dek üç aya kadar olan ücret alacağı işçiye Kurumca ödenir. Ancak bu ücret alacağının ödenmesinde günlük ücret alacağı üst sınırı vardır. Bu üst sınır 5510 s. “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 82. maddesindeki belirtilen düzenlemeye göre hesaplanır(Madde 82`ye göre üst sınır 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının(asgari ücret) 6,5 katıdır.).
Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*4447 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi
*28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 'Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği'