Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.3.2011
Yararlanma Şartları:

Sigortalı Açısından;
*1/3/2011 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak
*Fiilen çalışmak
*18 yaşından büyük olmak
*İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak

İşveren Açısından;
*Özel sektör işvereni olmak (kamu idaresi olmamak,2886,4734 ve uluslararası anlaşma)
*Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
*İş yerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması
*Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek
*Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek
*Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması

Yararlanma Süresi:

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
-Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
-Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
-Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden,
-Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
-Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay

4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay*

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.

Teşvik Notu:

Tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı, prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere karşılanmaktadır.
Teşviği alabilmek için ortalama çalışan sayısı hesaplanmalıdır.

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

*Bu teşvik 31/12/2020 tarihinde son bulacaktır.

Yasal Dayanak:

*4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi
*2011/45 sayılı Genelge