1/1/2018 ile 31/12/2020 Tarihleri Arasında İlave Sigortalı İstihdam Eden İşverenlere Uygulanacak Yeni Nesil Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
9.2.2017
Kapsam Dışı:

5335/30-2.fıkra kapsamında giren kurum ve kuruluşlar, 2886 ve 4734 sayılı Kanunlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar

Yararlanma Şartları:

Sigortalı yönünden;
*1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması
*Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması
*İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi

İş yeri yönünden;
*Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması
*Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi
*Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
*Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
*Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
*Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar a) Sigortalının 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
*2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.
*1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.
*4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.
*1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2017/10 ve 2017/17 sayılı SGK Genelgeleri çerçevesinde uygulama yapılacaktır.

Destek Oranı:

Sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, sigortalıyı işe alan işverenin Kuruma ödeyeceği sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi
*4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17 nci madde